Disclaimer en privacy

Copyright
Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande toestemming de inhoud van deze website, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Aansprakelijkheid
Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan de vereniging Eindhovensche Golf (hierna te noemen: EG) niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. De EG aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of (on)bereikbaarheid van de site.

Informatie van derden
De op deze site geplaatste informatie die eventueel van derden afkomstig is, geeft uitsluitend de persoonlijke informatie weer van de betreffende inzender. De EG is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud hiervan, noch voor de toegang tot of de informatie op enige site die is gelinkt van of naar deze site.

Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch door een bezochte internetpagina op de computer van een bezoeker worden geplaatst. In deze cookies kunnen bijvoorbeeld de voorkeuren van de bezoeker worden vastgelegd, zodat de internetpagina bij een volgend bezoek automatisch aan deze voorkeuren kan worden aangepast. Ook kunnen (tijdelijke) cookies worden gebruikt om de werking van een internetpagina te verbeteren. Voor zover deze site dergelijke cookies gebruikt, zijn deze bedoeld om onze website efficiënter te laten werken en niet om gegevens over het individuele internetgebruik te verzamelen.

Links naar andere websites
Deze website bevat links naar andere websites die buiten het eindhovensche.nl-domein liggen. Deze links zijn slechts opgenomen ter informatie aan de gebruikers van onze site. De EG is noch verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud van de andere websites, noch voor de privacybescherming op die sites.

Privacyverklaring

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van gasten, leveranciers en andere opdrachtnemers
Graag maakt de EG u er op attent dat zij de persoonsgegevens die u haar verstrekt zal verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor (potentiële) gasten als voor partijen bij wie EG zaken en/of diensten inkoopt.

Bent u een (potentiële) gast van EG, dan gebruikt zij uw gegevens om u een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.

Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat EG betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.

U bent niet verplicht om EG uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat EG aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kan geven.

Doorgifte aan derden
In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat EG uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen en producten aan EG toelevert of in haar opdracht werkzaamheden uitvoeren. Verder maakt zij gebruik van externe serverruimte voor de opslag van (delen van) de verkoop- en inkoopadministratie, waar uw persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken. Uw persoonsgegevens worden om die reden aan haar provider van serverruimte verstrekt. EG verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaarperiode persoonsgegevens
Indien u een offerte bij EG heeft opgevraagd maar u geen gast bij haar geworden bent, zullen uw gegevens uiterlijk één jaar na het laatste contact worden verwijderd. Ook indien zij een offerte van u heeft ontvangen, maar zij geen gast/klant van u is geworden, zullen uw persoonsgegevens uiterlijk één jaar na het laatste contact worden verwijderd. Bent u wel gast/klant bij EG geworden of zij bij u, dan zullen uw persoonsgegevens worden bewaard voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd. De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen EG verplicht is haar administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van deze periode zullen uw persoonsgegevens worden verwijderd.

Uw rechten
U heeft het recht om EG te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u EG ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij EG bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kunt u EG verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander. Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot: Eindhovensche Golf, Eindhovenseweg 300, 5553 VB Valkenswaard, telefoonnummer 040-2014816, info@eindhovenschegolf.nl. Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met EG opnemen.

© Valkenswaard, februari 2019