Local rules


ALGEMEEN


Op het mededelingenbord van de Regelcommissie in de EGA en op de EG website zijn alle plaatselijke regels vermeld, die op dat moment van kracht zijn. Bovendien staan de meest gangbare vaste plaatselijke regels op de scorekaart, terwijl de tijdelijke plaatselijke regels gepubliceerd worden op het mededelingenbord bij de 1e tee. Hierop staan ook mededelingen over andere speciale omstandigheden, zoals waarschuwingen m.b.t. werkzaamheden met bestrijdingsmiddelen of tijdelijke wijzigingen op de baan.
Een of meer van de volgende tijdelijke plaatselijke regels kunnen van kracht zijn.

  • Plaatsen.
  • Grond in bewerking, gemarkeerd met blauwe palen, moet ontweken worden volgens R25-1b. 
  • Indien de hole van een (winter)green een blauwe deksel bevat gemerkt "NP" moet die green als GUR beschouwd worden en moet deze ontweken worden volgens Regel 25-1b.
  • Aangepaalde jonge bomen zijn vaste obstakels. Het is niet van betekenis of de paal of stok aan de boom gebonden is. Indien er sprake is van belemmering (Regel 24-2a) mag de speler deze ontwijken volgens Regel 24-2b. 
  • Schade aangericht door dieren op zoek naar larven en gerepareerde schade mag beschouwd worden als GUR en worden ontweken volgens Regel 25-1b.
  • Diepe voren en sleuven in de bunkers als gevolg van hevige regenval (erosie) mogen beschouwd worden als GUR en worden ontweken volgens Regel 25-1b.
  • Gebieden aangeduid als GUR wegens werkzaamheden aan de baan of in het bos.

Straf voor overtreding van een Plaatselijke Regel; Matchplay-verlies van de hole; Strokeplay- twee slagen.

Nb: Alle sproeikoppen en drainagepijpen evenals de stukjes kunstgras in de 8e en 11e green zijn vaste obstakels.

Plaatsen
Gedurende de periode van 1 november tot en met 30 april kan Plaatsen worden toegestaan door middel van een plaatselijke regel. In dat geval wordt dit aangemeld op het mededelingenbord van de regelcommissie, op de speciale groene bordjes bij de caddiemaster en bij de 1e tee. Deze regel is er op gericht om u toch een redelijke ligging van de bal te verschaffen en de bal schoon te kunnen maken in de periode dat het gras niet of nauwelijks groeit. De qualifying conditions blijven daarbij van kracht.

 

VASTE PLAATSELIJKE REGELS


Out of Bounds
De grens van Out of Bounds wordt gemarkeerd door de afrastering rond de baan en witte palen (achter de 9e green en het gebied achter en links van de 18e green).

Paden en wegen
Alle paden zijn integrale onderdelen van de baan met uitzondering van het pad dat de fairway van de 10e hole kruist.

Sproeikoppen rond de green
Een vast obstakel op of binnen 2 stoklengten van de green en binnen twee stoklengten van de bal mag worden ontweken volgens de procedure in Appendix 1, deel B6 van de Golfregels als aan de daar genoemde voorwaarden wordt voldaan. De bal moet worden gedropt zo dicht mogelijk bij de plek waar de belemmering wordt ontweken.

Afstandsmeters
Een speler mag afstanden bepalen met een apparaat dat afstanden kan meten. Indien een speler tijdens een vastgestelde ronde met een dergelijk apparaat andere gegevens bepaalt die zijn spel zouden kunnen beïnvloeden (bijv hoogte-verschillen, windsnelheid, stokkeuze) overtreedt hij Regel 14-3.

Bal per ongeluk bewogen op de green
Indien de bal van de speler op de green ligt, volgt er geen straf als de bal of de balmerker per ongeluk door de speler, zijn partner, zijn tegenstander of een van beide caddies of uitrusting wordt bewogen. De bewogen bal of balmerker moet worden teruggeplaatst zoals voorzien in de Regels 18-2, 18-3 en 20-1.
Deze Plaatselijke Regel is alleen van toepassing als de bal van de speler of zijn balmerker op de green ligt en de beweging per ongeluk veroorzaakt wordt.

Nb: Indien wordt vastgesteld dat de bal van de speler op de green is bewogen als gevolg van wind, water of een andere natuurlijke oorzaak zoals de zwaartekracht, dan moet de bal gespeeld worden zoals hij ligt op de nieuwe ligplaats. Een balmerker die onder gelijke omstandigheden is bewogen moet worden teruggeplaatst.

Provisionele Bal Greensome
Regel 27-2 ‘Provisionele bal’ is van kracht met de volgende uitzondering:
Indien de mogelijkheid bestaat dat geen van beide ballen gespeeld van de afslagplaats binnen de baan en buiten een waterhindernis gevonden kan worden, mag er één provisionele bal gespeeld worden volgens Regel 27-2 van de Golfregels. De partij is vrij in de keuze van de speler die de provisionele bal mag spelen, hij moet spelen van de afslagplaats van de partner. Indien één of beide originele ballen binnen de baan gevonden worden, moet de provisionele bal worden opgegeven. Straf voor overtreding van de Plaatselijke Regel: Matchplay - verlies van de hole, Strokeplay - 2 slagen.

Nb: Indien het bekend of praktisch zeker is dat een of beide ballen in een waterhindernis liggen, mag er geen provisionele bal gespeeld worden en is Regel 26 van de Golfregels van toepassing.TIJDELIJKE PLAATSELIJKE REGELS

 

Abnormale terreinomstandigheden, GUR
De volgende terreinomstandigheden mogen beschouwd worden als Grond in Bewerking:

- Niet gemarkeerde, recent ingezaaide of met graszoden bedekte gebieden.
- Grote gaten en sneden t.g.v. beluchting van de baan.

Deze en met blauwe palen gemarkeerde terreinomstandigheden mogen ontweken worden volgens de procedure van Regel 25-1b. N.B. De stronken van afgezaagde bomen zijn geen GUR.